Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCARE.Consiliul de administratie al societatii comerciale IPA SA, inmatriculata la ORC-TB sub nr.J40/6202/1991, CUI.1570298, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr.169, etaj 5, cam.10, convoaca:ADUNAREA ORDINARA A ACTIONARILOR in ziua de:15.05.2024 ora:13.00 in sediul din Bucuresti, Calea Floreasca nr.169, etaj 5, cu urmatoarea ordine de ZI:1.Prezentarea, debaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale cuprinzand bilantul, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatile financiare pe anul 2023.2.Prezentarea, debaterea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023. 3.Repartizarea rezultatului financiar aferent exercitiului financiar 2023.4.Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pe anul 2023. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditille legale, adunarea generala ordinara se va reprograma pentru data de 16.05.2024 in acelasi loc si la aceeasi ora. La adunare pot participa actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 13.05.2024, sau prin mandatare astfel: cu procuri speciale ridicate de la sediul societatii daca imputernicitii sunt actionari si cu procuri autentificate la notar, daca nu sunt actionari IPA SA. Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 14.05.2024 ora 15.00. Relatii suplimentare la tel.0213180064. PRESEDINTE CA Trifan Marius

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
SCM Colin Daily convoaca la sediul din Buc.,str.Valea Lunga nr.30,sect.6,indata de 22.04.2024 ora 9,00, Adunarea Generala Ordinara cu urmatoarea ordine de zi:1.Raportul consiliului de administratie pentru anul 2023.2.Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2023.3.Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.4.Contul de profit si pierdere pentru anul 2023.5.Certificarea bilantului contabil pentru anul 2023.6.Repartizarea profitului realizat in anul 2023.Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru anul 2023.7.Raportul Consiliului Social pe anul 2023.8.Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.9.Criteriile de performanta prevazute in contractul de administrare pe anul 2024.10.Strategii de dezvoltare a SCM COLIN DAILY pentru anul 2024.11.Proiectul sistemului de salarizare pe anul 2024.12.Clauze generale de munca pe 2024.13.Probleme organizatorice:organigrama 2024;ratificari decizii si hotarari luate de consiliul de administratie intre cele doua adunari generale. In acelasi loc si la aceeasi data, la ora 10 se convoaca Adunarea Generala Extraordinara cu urmatoarea ordine de zi:1.Evolutia si publicarea capitalului social la 31.12.2023.2.Diverse

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
Consiliul de Administratie al SC SOMADI SA convoaca Adunarea Generala Ordinara, pentru data de 24.04.2024 ora 11 la sediul societatii din Calea Serban Voda Nr. 30-32 sector 4 Bucuresti pentru toti actionarii inregistrati la 31.03.2024 la Depozitarul Central S.A. Ordinea de zi:1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.2.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2023.3.Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi la data de 31.12.2023. Daca la data de 24.04.2024 Adunarea Generala Ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire se reprogrameaza pentru data de 25.04.2024 la aceeasi ora, la sediul societatii SOMADI SA.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCATOR Administratorul unic al S.C. EXPLORE ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6250/2008, cod fiscal 23657140 CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 08.05.2024, ora 10.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Bilantului si Contului de profit si pierderi pe anul 2023. 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar aferent anului 2023. 3. Repartizarea profitului realizat. Administrator unic, Cristian Tudorescu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
Consiliul de Administratie al societatii
Destine Holding SA, cu sediul in Ploiesti, Str.
Torcatori nr. 4, etaj 2, apartament 3, Jud.
Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova
s u b n r. J2 9/16 8 4 / 2 0 07, a v a n d C U I
RO22046912, la solicitarea actionarului Bocanescu
Romeo, actionar care detine 26,8975%
din capitalul social, completeaza ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din 27.04.2024, ora 10.00 (prima convocare)
sau 28.04.2024, ora 10.00 (a II-a
convocare in caz de neintrunire a cvormului
necesar la prima convocare), publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.
1174/07.03.2024, cu urmatoarele: VII.3. Aprobarea
initierii unor masuri cu privire la Societatea
cu Raspundere Limitata Broker de
Asigurare - Reasigurare "Destine ASIG"
Republica Moldova, cod fiscal (IDNO)
1013600029529, societate care se confrunta
cu dificulati in derularea activitatii generate
de modificarile legislative din Republica
Moldova, respectiv: adoptarea masurilor de
dizovare si lichidare a acestei societati sau
cesiunea partilor sociale catre orice persoana
interesata, la valoarea nominala a partilor
sociale.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al INAINTE S.C.M., cu sediul social in Constanta,
bdul Al. Lapusneanu nr. 104, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. C13/24/2005,
C.F. RO1888390, convoaca Adunarea Generala Ordinara a membrilor cooperatori in data
de 18.04.2024, ora 10.00,
care va avea loc la sediul societatii din bdul AI. Lapusneanu nr. 104,
cu urmatoarea Ordine de Zi:
raportul Consiliului de Adrministratie privind activitatea anului 2023;
raportul privind situatia financiara anuala la data de 31.12.2023;
contul de profit si pierdere;
raportul Comisiei de cenzori;
raportul Consiliului social proiect de buget pentru 2024;
sistemul de salarizare; primirea de noi membrii cooperatori;
probleme diverse.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
BALACEANU COSTESCU RADU

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 25 Mar 2024
Administratorul Unic al S.C. MICRON TURBOTEH S.A., D-na ec. Adelina Cristina Petre, convoaca in conformitate cu prevederile art.117 al Legii nr.31/1991 republicata si modificata, Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta ordinara, in data de 30.04.2024 orele 1400 la sediul societatii in B-dul Iuliu Maniu nr.220 B, cu urmatoarea ordine de zi : 1. Aprobarea raportului administratorului si raportului cenzorilor pe anul 2023. 2. Aprobarea bilantului pe anul 2023. 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. 4. Diverse. Relatii la tel. 0214341488, d-na Cristina Kulcsar.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 25 Mar 2024
In temeiul Legii nr. 1/2005 si a actului constitutiv al CONSUMCOOP SILVA COM SOCIETATE COOPERATIVA NEHOIU, consiliul de administratie convoaca in data de 12 aprilie 2024, orele 10, la Hanul Nehoiu, Adunarea generala ordinara cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului consiliului de administratie si a comisiei de cenzori pe anul 2023; 2. Dezbaterea si adoptarea situatiilor financiare anuale; 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor; 4. Adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli, a prgramului de activitate pe 2024;5. Alegerea presedintelui si a consiliului de administratie; 6. Aprobare primirii/ retragerii/ excluderii de membrii cooperatori; 7. Alegerea delegatilor la Adunarea generala UJCC Buzau. Adunarea generala extraordinara, cu urmatoarea ordine de zi; 1. Aprobarea bunurilor apartinand societatii care pot face obiectul ipotecarii, gajarii sau instrainarii pe parcursul anului 2024; 2. Diverse.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 22 Mar 2024
Consiliul de Administratie al Aliantei Franceze
din Constanta convoaca Adunarea
Generala a Asociatiei in sedinta extraordinara,
in data de 22 aprilie 2024,
ora 17.30, la sediul acesteia din str. Nicolae
Iorga nr. 14, cu urmatoarea Ordine
de Zi: alegerea noului Consiliu de
Administratie si a Presedintelui.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Mar 2024
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Conex Prahova S.A., Sos. Giurgiului 45 cam. 21 s.4 Bucuresti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.04.2024 ora 16 prima convocare si in data de 26.04.2024 ora 16 a doua convocare in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare, la adresa Calea Calarasilor 178 bl.60 sc.A p. ap.2 s.3 Bucuresti si/sau prin teleconferinta pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de referinta 07.04.2024 cu urmatoarea ordine de zi
Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2023 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si raportului de audit
Aprobarea datei de inregistrare propuse 02.06.2024
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024
Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si ASF
Informarea (fara vot) actionarilor prin detalieri ale Raportul Consiliului de administratie si despre alte situatii diverseActionarii indreptatiti pot participa la vot prin teleconferinta, direct, prin reprezentare, sau prin mijloace electronice. Fiecare actionar indreptatit are dreptul sa adreseze societatii intrebari/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunarii pana la data de 10.04.2024 exclusiv la adresa de email conexprahova@yahoo.com sau prin corespondenta la adresa Calea Calarasilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucuresti insotite obligatoriu de copie certificata dupa actul valid de identitate/certificat constatator cu indicarea numarului de telefon si adresei de email. Drepturile din art. 93 al. 3 si 4 ale L.24/2017 pot fi exercitate in max.15 zile de la publicare conform detaliilor afisate pe siteul societatii. Propunerile de completare a ordinii de zi trebuie insotite obligatoriu de o justificare/proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; depunerea lor se face prin email conform detaliilor din siteul societatii. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu Regulamentul 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Participarea actionarilor indreptatiti inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 07.04.2024 prin tele/videoconferinta sau direct va fi permisa in baza transmiterii anterioare datei de 21.04.2024 ora 16 prin posta in original la Adresa aleasa Calea Calarasilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucuresti si prin email la adresa conexprahova@yahoo.com a unei copii certificate a actului de identitate valid in cazul actionarilor persoane fizice sau in cazul actionarilor persoane juridice reprezentate in baza unui certificat constatator si a unei procuri speciale/buletin de vot data persoanei fizice care ii reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Reprezentantul mandatat nu trebuie sa fie avocat al partilor adverse aflate in procese din instanta cu societatea, nu poate fi fost cenzor/fost administrator revocat sau angajat concediat, nu poate fi una din persoanele care actioneaza prejudiciant (art. 46 al 3 si 4 L.24/2017). Procurile speciale/buletinele de vot vor contine precizarea clara a optiunii de vot a actionarului pentru fiecare punct cu vot inscris pe ordinea de zi a Adunarii. Procurile/buletinele de vot/de reprezentare care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala/buletin de vot emis de Societate sau care nu sunt transmise in original/completate in integralitate in termenul prevazut mai sus sau care nu corespund inregistrarilor din registrul actionarilor nu sunt opozabile Societatii. Formularele de procura speciala/buletin de vot se pot descarca de pe site-ul Societatii. Dupa convocare, alte informatii si materiale supuse dezbaterii sunt la dispozitia actionarilor pe siteul societatii https://sites.google.com/view/conexprahovasa/ de la data convocarii sau la 15 zile dupa convocare. Nu este permisa depunerea in mod direct sau curierat de materiale, procuri, buletine de vot etc. la sediile societatii sau la Adresa aleasa de corespondenta pentru AGA. Pentru a primi datele de conectare la tele/videoconferinta, actionarii si/sau reprezentantii acestora vor trebui sa transmita un e-mail pana la data de 22.04.2024 ora 16 la adresa conexprahova@yahoo.com impreuna cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identitatii lor cu indicarea adresei de email si a numarului de telefon. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii la data de referinta in locul unde se desfasoara adunarea este permis prin proba identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu act de identitate valid sau in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate cu procura speciala buletin de vot emis de societate data persoanei fizice care le reprezinta insotita de copie dupa actele de identitate ale emitentului si imputernicitului sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Participarea directa la adunare este limitata din motive medicale. Prevederile legislatiei aferente epidemiilor si fortei majore sunt aplicabile; societatea nu isi asuma raspunderea pentru eventuala contaminare cu coronavirus, RSV sau pentru modificarea conditiilor de desfasurare a AGA. Masuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate, detalii asupra desfasurarii AGA in conditii de siguranta, regimul abtinerilor vor fi furnizate pe siteul societatii. Relatii suplimentare la 0721377528
Presedintele Consiliului de Administratie Mihai Julietta

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Mar 2024
Consiliul de administratie al Composesoratului Urbarial Varfurile, cu sediul in com. Varfurile nr.286, str.Primariei, jud.Arad, avand C.I.F. 15106205, in conformitate cu prevederile art.9. sec.1, convoaca prin prezenta ADUNAREA GENERALA ORDINARA a membrilor composesori pentru data de 31 martie 2024, orele 13, care va avea loc la Caminul Cultural din Varfurile cu urmatoarea ordine de zi: 1. Alegeri in Consiliul de administratie al Asociatiei; 2. Darea de seama; 3.Diverse.
In cazul in care Adunarea Generala a membrilor composesori nu va fi legal constituita pe data de 31 martie 2024, se stabileste si se considera convocata o noua adunare pentru data de 07.04.2024, la aceeasi ora, si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Mar 2024
Convocare: Administratorul
unic S.C. Marcatin S.A., cu sediul
in str. Clucerului, nr. 19, sector
1, Bucuresti, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Bucuresti
sub nr. J40/2291/1996, avand
C .U. I . 8 27 74 31 , c o n v o a c a
conform dispozitiilor Legii nr.
31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor S.C. Marcatin
S.A. la data de 22.04.2024, ora
16.00, la sediul societatii mai sus
mentionat, cu urmatoarea
ordine de zi: I. Ordinea de zi
pentru Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor este urmat
o a r e a: 1 . A n a l i z a r e a s i
aprobarea situatiilor financiare
ale societatii pe anul 2023; 2.
Analizarea si aprobarea raportului
de gestiune a administratorului
societatii pentru anul 2023;
3. Diverse. In cazul in care la
data stabilita pentru Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor
nu se intruneste c vorumul
necesar privind desfasurarea
acesteia, potrivit dispozitiilor
Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata,
cu modificarile si completarile
ulterioare, se convoaca si se
fixeaza, urmatoarea Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. Marcatin S.A. la data de
23.04.2024, ora 16.00, la acelasi
sediu, cu aceeasi ordine de zi.
Ac tionarii se pot prezenta
personal identificandu-se cu
Buletinul/ Carte de Identitate,
sau pot fi reprezentati de alte
persoane in baza unor procuri
speciale. Materialul necesar
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor S.C. Marcatin S.A.
va fi pus la dispozitia actionarilor
la sediul societatii de la data
convocarii adunarii generale.
Prezenta convocare a fost publicata
in Monitorul Oficial, Partea
a IV-a, Nr. 1322/15.03.2024.
Adminis t rator un ic, S.C.
Marcatin S.A. Cornelia Marin

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 18 Mar 2024
In ziua de 18.04.2024, ora 10:00, la sediul Primariei Comunei Vulturu, judetul Constanta, va avea loc Adunarea Generala aO.U.A.I."Vulturu Centru" - JUD. CONSTANTA, cu sediul in Bucuresti, Sector1, Bld. Aviatorilor, nr. 33, Corp A, et. 5, Biroul 1, CIF 46423572, ("OUAIVulturu Centru") la care sunt invitati sa participe toti membrii organizatiei, precum si orice alte persoane interesate.
Adunarea Generala va avea urmatoareaORDINE DE ZI:Aprobarea contributiei anuale a membrilor pentru anul 2023.La acest punct se va prezenta si delibera asupraAprobarea situatiilor financiare si a rapoartelor de gestiune anuale ale Consiliului de Administratie pentru anul 2023.
Prezentarea si discutareastadiului proiectului de finantare, a altor aspecte in legatura cu dosarul de finantare, precum investitii si cheltuieli eligibile si neeligibile in legatura cu proiectul, documentatia necesara aferenta pentru depunerea cererii de finantare si obtinerea fondurilor, stabilirea termenelor limita privind raspunsul membrilor cu privire la diverse aspecte de clarificat / de furnizat in legatura cu dosarul de finantare.
Aprobarea actualizarii registrului membrilor organizatiei (inclusiv reprezentanti, suprafete, numar de voturi, etc), avand in vedere cererile de adeziune si/sau deretragere ale membrilor, precum si orice alta modificare care a intervenit in legatura cu membrii organizatiei.
Diverse. Orice alte aspecte care tin de functionarea legala a organizatiei si de proiectul de reabilitare a infrastructurii.Membrii organizatiei sau reprezentantii acestora pot inainta consiliului de administratie propuneri pentru a fi inscrise pe ordinea de zi, cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii adunarii generale. Cererile se inainteaza catre organizatie in termenul anterior mentionat, in atentia consiliului de administratie, la adresa organizatiei.
***
In situatia in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala a Membrilor se va intruni la a doua convocare, in data de 19.04.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
***
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL OUAI Vulturu Centru- CONSTANTA
Presedinte - Greta-Sorana Lupu

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 18 Mar 2024
In calitate de asociat si administrator al societati DAN UTILAJ 2005 S.R.L, convoaca Adunarea Generala a Asociatilor, pentru data de 25.04.2024, ora 11:30, la sediul societati din Jud. Constanta Loc. Eforie Sud, Str. Eternitatii, nr. 52A.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 14 Mar 2024
ANUNT CONVOCARE AGA Administratorul SC AGROMEC CRANGURI SA, in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 republicata si al Actului Constitutiv al societatii convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor care va avea loc la sediul societatii din sat Cranguri, com.Singureni, jud.Giurgiu in data de 30.03.2024, ora-10:00,cu urmatoarea ordine de zi:1.Aprobarea raportului Administratorului pentru anul-2023, raport intocmit pe baza bilantului contabil din data de 31.12.2023. 2.Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul-2023. 3.Aprobarea bilantului, contului de profit si pierdere si anexele pentru anul-2023 precum si acoperirea pierderii contabile aferenta anului-2023 din profiturile nerepartizate ale exercitiilor financiare anuale precedente 4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul-2024 5.Diverse Data de referinta pentru actionarii indreptatiti saa fie instiintati si sa voteze in cadrul AGA este de 15.03.2024. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 30.03.2024, se va convoca AGA pe data de 31.03.2024 la aceeasi adresa, la aceeasi ora cu aceeasi ordine de zi.
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Adevarul
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Adevarul) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Adevarul
Prin prezenta somatie, se aduce la cunostinta celor interesati faptul ca petentul Varza Nicolae domiciliat in Valcele, str. Principala, nr.162, judetul Covasna, solicita constatarea dobandirii prin uz... [Continuare Citatie]
Se citeaza numitii Krispai Janos, Krispai Janos, Krispai Togyer, Krispai Horia, Krispay Maria, Brazda Flori Nyisztor Janosne, Brazda Peter, Brazda Laura, Brazda Laszlo, Brazda Maria, in dosar 9245... [Continuare Citatie]
Succesorii defunctului Cotocu Miron, CNP. 1310 420 4 0 0118, decedat la data de 10.05.2007, cu ultimul domiciliu in Mun. Bucuresti, Strada Barbu Vacarescu nr. 157, Sector 2, sunt chemati pentru a ... [Continuare Citatie]
Succesorii defunctului Cotocu Mi r o n, C NP. 1 310 420 4 0 0118 , decedat la data de 10.05.2007, cu ultimul domiciliu in Mun. Bucuresti, Strada Barbu Vacarescu nr. 157, Sector 2, sunt chemati pe... [Continuare Citatie]
COPREAN ILEANA, COPREAN DOMNITA, CRET TOMA, COPREAN ANA SUNT CITAT I IN DATA DE 21.06.2024, ORA 09.00, LA JUDECA- TORIA BISTRITA, IN DOSAR NR. 8470/190/2022.... [Continuare Citatie]
Szabo Elisabeta, cu ultimul domiciliu cunoscut in com. Moldovenesti, nr. 319, jud. Cluj, este citata pe 16.04.2024 la Judecatoria Turda, in dos. 1237/328/2018, in calitate de parata.... [Continuare Citatie]
Subsemnatii, Porancea Gheorghe - Iulian, Sofroni Bogdan - Gheorghe, Cojan Dumitru - Dan, in conformitate cu Statutul si Actul de constituire, am decis infiintarea partidului politic Partidul pentru Ha... [Continuare Citatie]
ROMANIA.JUDECATORIA GURAHONT-OPE- RATOR 3078/2868-JUDETUL ARAD-DO- SAR NR.1574/238/2023. Somatie. Prin cererea inregistrata sub Dosar nr. 1574/ 238/2023 la Judecatoria Gurahont cu termen de judec... [Continuare Citatie]
Se citeaza domnii Coloja Valeria, Coloja Corneliu si Coloja Minerva cu domiciliu cunoscut in loc. Vasoaia nr. 53, in calitate de parati pentru termenul din 23 aprilie 2024, in dosar nr. 131/238/... [Continuare Citatie]
Numitii BIHARI IOZSEF si NYTRAI GYORGY, cu domiciliul necunoscut, coproprietari ai imobilului inscris in CF 50686 Viisoara sunt citati la Judecatoria Turda pentru 02.04.2024, ora 11,00, sala 2, in cal... [Continuare Citatie]
Mostenitorii defunctei Barbulescu Floarea, decedata la data de 17.06.2004, cu ultimul domiciliu in sat Brosteni, com.Costesti, jud.Arges, sunt chemati la data de 11.04.2024, ora 10,00, la SPN EQUITY d... [Continuare Citatie]
Mostenitorii defunctului Barbulescu Stancu, decedat la data de 13.06.1998, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, Calea Dorobanti nr. 47, sector 1, sunt chemati la data de 11.04.2024, ora 10,00, la SPN EQ... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


12 Apr 2024