Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact

Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Partidul Convoaca Congresul Constituire

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 30 Sep 2022
Partidul S. O.S. ROMÂNIA convoaca Congresul de constituire si alegeri in data de 28.10.2022 in Jud. Sibiu, Localitatea Avrig, Complex Brândușa ora 11: 00

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 21 Sep 2022
SOCIETATEA AQUILA PART PROD COM S.A.CONVOCARE:Consiliul de Administratie al Societatii Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, jud.Prahova, municipiul Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea"), in temeiul:
Deciziei nr. 18 din data de 20.09.2022 a Consiliului de Administratie;
art. 117 si urmatoarele din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea 31/1990"),
art. 105 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017") si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia;
art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii,
CONVOACA:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")
care va avea loc in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex, pentru toate persoanele inregistrate in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta 14.10.2022 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA:
in data de 24 octombrie 2022, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in prima convocare;
in data de 25 octombrie 2022, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in a doua convocare, daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul minim pentru tinerea valida a sedintei in termenul anuntat de presedintele Consiliului de Administratie.Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare AGOA:
Aprobarea distribuirii dividendului special brut in valoare de 0,02632 RON pe actiune.
Aprobarea datei de 17.11.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se restrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 16.11.2022 ca Ex-Date.
Stabilirea datei de 08.12.2022 ca Data Platii dividendelor speciale;
imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.Informatii importante cu privire la AGOA
Data de referintaData de referinta aprobata de Consiliul de Administratie care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA si sa voteze in cadrul respectivelor adunari, in cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocari, este data de 14.10.2022 ("Data de Referinta").
Completarea ordinii de zi si prezentarea proiectelor de hotarariUnul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Daca exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a AGOA publicate deja, Societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu cel putin 10 zile inainte de data AGOA;
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.Termenul limita: Propunerile privind completarea ordinii de zi si cele privind proiectele de hotarari vor fi transmise Societatii in conformitate cu procedura prevazuta in Sectiunea F de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de Societate pana cel tarziu in a cinsprezecea(15) zi, ora 16:30, calculata de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, insotite de documentele de identificare a actionarului care face astfel de propuneri, conform celor prevazute in Sectiunea F de mai jos.
Adresarea intrebarilorFiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA anterior sedintei, iar Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile actionarilor.
Pentru identificare, actionarii care adreseaza intrebari in scris inainte de sedinta AGOA vor transmise Societatii prin mijloacele prevazute la Sectiunea F de mai jos intrebarile, insotite de documentele de identificare a actionarului (definite in Sectiunea F de mai jos).
Raspunsurile la aceste intrebari vor fi prezentate in cadrul AGOA. Consiliul de Administratie poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Consiliul de Administratie poate alege sa publice raspunsurile la intrebarile actionarilor pe pagina de internet a Societatii la sectiunea "intrebari frecvente".
Termenul limita: termenul limita de inregistrare la Societate a intrebarilor in scris este ziua lucratoare anterioara datei AGOA (in prima sau in a doua convocare), respectiv 24 octombrie 2022 pentru prima convocare si 25 octombrie 2022 pentru a doua convocare.
Procedura de participare si vot prin imputernicirePrevederi generale
Fiecare actionar inregistrat la Data de Referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGOA. Cu toate acestea, daca actionarul detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA.
Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a pune intrebari in AGOA de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.
in cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
in situatia discutarii in cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Netransmiterea imputernicirilor generale sau speciale pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant in cadrul AGOA.
imputernicirea generala
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
numele/denumirea actionarului;
numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a Societatii in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.imputernicirile generale care nu contin cel putin informatiile prevazute mai sus nu sunt opozabile Societatii.
imputernicirea generala nu poate fi utilizata daca reprezentantul se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea, in special, in unul dintre urmatoarele cazuri:
este actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana controlata de respectivul actionar;
este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
este angajat sau auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care persoana imputernicita este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. in cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi imputerniciti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se transmit Societatii in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin mijloacele prevazute in Sectiunea F de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de aceasta cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de prima data de convocare a AGOA, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere in original data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, semnata si daca este cazul, stampilata, din care sa reiasa ca:
imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.imputernicirea generala inceteaza prin:
revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Societatii cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila AGOA, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta; sau
pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.Termenul limita: imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, insotite de declaratia reprezentantului in original vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 21.10.2022, ora: 16:00 a.m..
imputernicirea speciala
imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in AGOA in baza formularului pus la dispozitie de Societate si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii G. Documentele si materiale informative pentru AGOA. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. in cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii conform Sectiunii F de mai jos. imputernicirile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii.
Termenul limita: imputernicirile speciale, insotite de documentele mentionate vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 21.10.2022, ora: 16:00 a.m.
Procedura de vot pr

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 21 Sep 2022
Convocarela Adunarea Generala a Baroului Ilfov. Consiliul Baroului Ilfov, in baza prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Statutului Profesiei de Avocat si ale Regulamentului pentru organizarea alegerilor decanului Baroului Ilfov, aprobat de Consiliul Baroului Ilfov prin Hotararea nr. 104/30.08.2022, convoaca Adunarea Generala Electiva a Baroului Ilfov pentru data de 04.11.2022, ora 15:00, la Hotel International din Bucuresti, str. Cauzasi nr. 27, sector 3, sala Observator, cu unic punct al ordinii de zi: Alegerea Decanului Baroului Ilfov. Adunarea Generala Electiva a Baroului Ilfov se va desfasura conform Regulamentului de Alegeri adoptat de Consiliul Baroului Ilfov prin Hotararea nr. 104/30.08.2022. In cazul neindeplinirii conditiei de cvorum, Consiliul Baroului Ilfov convoaca Adunarea Generala Electiva a Baroului Ilfov pentru aceeasi data, ora 16:00, la aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi. Prodecan, Avocat Cherciu Calin Rodica

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 21 Sep 2022
Consiliul de Administratie al PALTINU S.A. cu sediul in municipiul Campina, str. Bobalna nr.57-63, camerele 9-10, judetul Prahova, Cod Unic de inregistrare 1324331, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J 29/61/1991,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.10.2022, la ora 1200, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.10.2022, data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut la data de 30.09.2022, din exercitiul financiar 2022.
2. imputernicirea persoanei care va efectua formalitatile cerute de lege privind inregistrarea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor ce vor fi adoptate de AGOA.

in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.10.2022 au dreptul de a participa si de a vota persoanele care sunt actionari la data de 14.10.2022, data de referinta.
Materialele informative cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii in termenul prevazut de lege.
Actionarii pot vota personal sau prin procura speciala autentificata. Procura speciala si o copie a actului de identitate, vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii.
Actionarii care reprezinta, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, vor putea cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. PALTINU S.A. va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care PALTINU S.A. le ia pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor societatii. Se considera ca raspunsul a fost dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare - raspuns.
in cazul in care la data de 24.10.2022 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la data de 25.10.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
Lazaroaia Carmen Mihaela

CONVOCATOR- SC GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 06 Sep 2022
SC GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA Sediul in Bucuresti, Sector 1 Inreg. ORC: J40/9166/2018 CUI 31861388 Telefon: 0233/214233 Adresa email: office@tce3brazi.ro Nr. 454/ 06.09.2022 CONVOCATOR In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Statutului societatii, Administratorul unic al SC GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/9166/2018, cod unic de identificare 31861388 ("Societatea"), CONVOACA Pentru data de 11.10.2022, ora 09.00 la punctul de lucru din Piatra- Neamt, Bd G-ral N. Dascalescu, nr.287, jud. Neamt, pentru actionarii evidentiati la R.V.M. Consult-Bacau, la data de referinta 08.10.2022 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA") Cu urmatoarea ORDINE DE ZI 1. Aprobarea valorificarii bunurilor imobile sau mobile detinute de catre Societate la preturi determinate in baza negocierilor comerciale, pana la concurenta sumelor necesare achitarii tuturor sumelor datorate de Societate fata de terti, 2. Aprobarea imputernicirii D-lui Mihai Tarata, in calitate de administrator al Societatii sa: (i) negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, documentele aferente implementarii AGEA, si anume: promisiuni de vanzare, contracte de vanzare avand ca obiect bunurile mobile si imobile, precum si orice alt contract sau document conex; (ii) negocieze pretul de vanzare, precum si modalitatea de plata a acestuia; (iii) reprezinte Societatea in fata oricaror functionari publici sau autoritati. Domnul Mihai Tarata va avea dreptul sa isi delege puterile catre terti prin mandate speciale incheiate in forma autentica. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris, ca in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar Societatea are obligatia de a raspunde acestora, intreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii informatiilor, a intereselor comerciale ale Societatii precum si cu stabilirea in prealabil a identitatii actionarului si a numarului de actiuni detinut. Participarea actionarilor la lucrarile AGEA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la punctul de lucru al societatii incepand cu data de 11.09.2022 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 07.10.2022. Daca prima AGEA nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului, cea de-a doua AGEA va avea loc la data de 12.10.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura direct la punctul de lucru din Piatra- Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt, incepand cu data de 11.09.2022. Relatii suplimentare pot fi obtinute la punctul de lucru al Societatii Piatra-Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt sau la telefon 0233/214233. ADMINISTRATOR UNIC TARATA MIHAI ANEXA 1 La anunt Convocator AGEA GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA Subscrisa GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA, declar pe propria raspundere ca textul anuntului contine 3879 caractere cu tot cu spatii, conform raportului de mai jos. Data 06.09.2022
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Adevarul
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Adevarul) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Adevarul
Art.130 din decretul lege nr.115/1938 Somatie -uzucapiune. ROMANIA JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI JUDETUL COVASNA. DOSAR NR.417/248/2022. SOMATIE. Emisa in temeiul incheierii de sedinta din data de 15... [Continuare Citatie]
Subscrisa, Aktiv Lex Insolventa SPRL,in calitate de lichidator judiciar al debitorului Algirad Pan Grup SRL, anunta organizarea licitatiilor publice cu strigare pentru urmatoarele active aflate in pat... [Continuare Citatie]
Se citeaza mostenitorii cu domiciliu necunoscut ai defunctului Toma Gheorghe, decedat la 24 aprilie 2021, cu ultimul domiciliu in Municipiul Bucuresti, str. G. Calboreanu nr. 1. Sunteti invitat sa va ... [Continuare Citatie]
SOAMTIE emisa in temeiul incheierii de sedinta din data de 14.09.2022 Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti sub nr. 6901/280/2022, posesorul Tanasescu Razvan Constantin, avand domici... [Continuare Citatie]
Numita Mirea Dana Manuela cu dimiciliul in Bucuresti, Calea Crangasi nr. 16, bl. A41, sc.A, ap. 34, sector 6, este chemata la sediul notarului public Enciu Georgeta din Bucuresti str. Gr. Alexandrescu... [Continuare Citatie]
Numita Muller Elisaveta Rosa este chemata in data de 09.11.2022 ora 9:00 la Judecatoria Sighisoara in calitate de parata in dos 3579/308/2021 avand ca obiect hotarare care sa tina loc de act autentic.... [Continuare Citatie]
Cartacuzencu Laurentiu-Mihaita, cu ultimul domiciliu cunoscut in Tulcea, str.Mistriei, nr.19, este chemat in judecata in calitate de parat la Judecatoria Tulcea in dosarul 1369/327/2022 completul C9 c... [Continuare Citatie]
IALOMITA. Se citeaza numita CLOSCA ELENA cu ultimul domiciliu cunoscut in loc. Tandarei, sos.Bucuresti, bl.125, sc.B1, et.3, ap.15, jud.Ialomita in calitate de parata in dosarul cu nr. 3856/229/2018 a... [Continuare Citatie]
Numitul Dima Nicolae cu ultimul domiciliu cunoscut in com.Plopsoru, sat.Valeni, nr.134, jud.Gorj, este citat la Judecatoria Iasi pe data de 05.10.2022, ora-11.30, completul C11M, Sala-4 in calitate de... [Continuare Citatie]
Numitul Szabo Nicolae, cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Gheorgheni, com. Feleacu, nr.221, jud.Cluj, este chemat la Judecatoria Cluj- Napoca, in data de 10.10.2022, ora-10:00, cam.167, in calitate ... [Continuare Citatie]
CITATIE LAPUȘTE GABRIELA, cu domiciliul in Irlanda, 18 Lintown Court Kelkinny si MOCAN CLAUDIA-MARIA, cu domiciliul in Spania, Elche Alicante, Callea Palombar nr. 5 pl. 3 sunt chemate la JUDECATORIA ... [Continuare Citatie]
JUDECATORIA SF. GHEORGHE, DOS.NR.3257/305/2022. Prin prezenta somatie se aduce la cunostinta celor interesati faptul ca petentii Tamasi Norbert si Tamasi Viktoria, domiciliati in Austria, localitatea ... [Continuare Citatie]
Se citeaza paratul Macovei(fost Todor) Samuel-Corneliu pentru data de 05.10.2022, ora-11, la Judecatoria Resita, in dosarul nr.4060/290/2021 avand ca obiect succesiune, reclamant fiind Todor Daniel.... [Continuare Citatie]
Anunt privind deschiderea procedurii disparitiei si declarare judecatoreasca a mortii numitei Apostolescu Nicolita. Subsemnata Nistor Ana, in calitate de nepoata, urmand sa fiu propusa pentru a fi des... [Continuare Citatie]
Anunt privind deschiderea procedurii disparitiei si declarare judecatoreasca a mortii numitei Apostolescu Nicolita. Subsemnata Nistor Ana, in calitate de nepoata, urmand sa fiu propusa pentru a fi des... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


04 Oct 2022