Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact

Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Administratorul Unic al Societatii S.C. Avicola Ciocanesti S.A

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Calarasi
     Publicat in: 13 May 2022
Administratorul Unic al Societatii S.C. Avicola Ciocanesti S.A., cu sediul in Loc. Ciocanesti, judetul Calarasi, inregistrata la ONRC sub nr. J51/933/14.11.1991 avand CUI 1921038, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, CONVOACA, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru 27.06.2022, ora 10,00. Sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor va avea loc la sediul societatii, in sala de sedinte. Ordinea de zi: 1.Aprobarea bilantului contabil pe anul financiar 2021; 2.Aprobarea contului de profit si pierdere pe anul 2021; 3.Aprobarea raportului de administratie pe anul 2021; 4.Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul financiar 2021; 5.Descarcarea de gestiune a administratorului pe exercitiul financiar al anului 2021; 6.Fixarea dividendului; 7.Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator; 8.Aprobarea contractarii de la diferite banci a unor credite pentru finantarea productiei in cuantum de 2.000.000 EURO, precum si a unor credite pentru investitii, leasing-uri in cuantum de 3.000.000 EURO; 9.Aprobarea garantarii creditelor cu bunurile apartinand societatii (constructii, terenuri, utilaje, autoturisme,etc), cesiuni de creante si a fondurilor de garantare a creditului (FGCR, FGCIMM); 10.Aprobarea prelungirii mandatelor cenzorilor GHEORGHE TUDOR, BADEA GEORGETA - BEATRIS si OPREA MARIA pentru o perioada de 3 ani, incepand cu 05.05.2022, precum si stabilirea unei remuneratii (valoarea neta) cuvenite acestora, respectiv: dl.Gheorghe Tudor - 300 Ron/luna; dna.Badea Georgeta Beatris - 100 Ron/luna, Oprea Maria - 100 Ron/luna; 11.Numirea d-nei. GHEORGHE ANA - LARISA, cetatean roman, in calitate de supleant, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 05.05.2022; 12.Aprobarea prelungirii mandatului administratorului unic, Burzo Ioan, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu 05.05.2023 si stabilirea unei indemnizatii nete in cuantum de 12.000 lei/luna. 13.Reducerea capitalului social, ca urmare a anularii de drept a actiunilor la purtator nedepuse de actionari si convertirea actiunilor la purtator in actiuni nominative, conform art.61 din Legea nr.129/2019. Ca urmare a acestei schimbari, capitalul social total subscris este de 104.339,67 LEI, divizat in 84.829 actiuni, in valoare nominala de 1,23 lei fiecare. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile pentru desfasurarea adunarii sau pentru luarea valabila a deciziilor asupra ordinii de zi, nu se intruneste cvorumul A.G.E.A, se convoaca o noua adunare pentru ziua urmatoare, respectiv 28.06.2022, la aceeasi ora si in acelasi loc. Pentru relatii suplimentare si informatii, apelati la 0732 710 181. Administrator unic, Dr. Burzo Ioan

Adunare Generala Ordinara Mdps Trust Convoaca

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 10 May 2022
*Adunare Generala Ordinara SC MDPS TRUST convoaca membrii Adunarea Generala Ordinara, in ziua de 12.11.2021, la sediul societatii din Str. Turda Nr. 48, Satu Mare. Ordinea de zi: 1.Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economico- financiara a societatii la 31.12.2020; 2. Contul de profit si pierdere; 3: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020; 4. Raportul cenzorului; 5. Probleme diverse.

Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 29 Apr 2022
CONVOCATOR Societatea Eastern European Consultant S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, J40/20489/1993, CUI 4627410, prin Dranga Doina, in calitate de administrator unic al Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A, cu sediul in Bucuresti, C.A. Rosetti nr. 11, sector 1, J40/19817/1994, C.U.I. 6366478, In conformitate cu art. 117 din Lg. 31/1990, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A., pentru data de 30.05.2022, ora 12.00, care va avea loc in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, cu urmatoarea: ORDINE DE ZI: 1. Analiza si aprobarea tuturor situatiilor financiare anuale aferente perioadei 01.01.2021-31.12.2021, respectiv bilantul contabil la data de 31.12.2021, contul de profit si pierdere la data de 31.12.2021, date informative pentru exercitiul financiar al anului 2021, inventarierea generala a patrimoniului la data de 31.12.2021, raportul de gestiune al administratorului si descarcarea de gestiune a administratorului, pentru exercitiul financiar aferent anului 2021. 2. Diverse. In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de cvorum, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc in data de 31.05.2022, ora 12.00, in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, ordinea de zi a acesteia ramanand nemodificata. In conformitate cu dispozitiile art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, data de referinta pentru actionarii societatii este 14.05.2022.

Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 29 Apr 2022
DISTILAND MARAMURES S.A. Sediu social: Loc. Seini, Oras Seini, Str. SOMES, Nr. 44, Judet Maramures Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: J24/6/1991 Cod unic de inregistrare: 2197570 CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DISTILAND MARAMURES S.A. Bolchis Teofil, in calitate de administrator al DISTILAND MARAMURES S.A., o societate pe actiuni organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social situat in Loc. Seini, Oras Seini, Str. Somes, Nr. 44, judetul Maramures, inregistrata la ORCT Maramures sub numarul J24/6/1991, Cod de inregistrare fiscala RO 2197570 (denumita in continuare "Societatea"), In baza Legii 31/1990, completata si modificata si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii DISTILAND MARAMURES S.A., pentru ziua de 31.05.2022, ora 10:00 la sediul Societatii situat in Loc. Seini, Oras Seini, Str. Somes, Nr. 44, judetul Maramures. Cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 1. Modificarea componentei Comisiei de cenzori - concomitent cu atribuirea unui nou mandat. 2. Prezentarea, analiza si aprobarea, situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020, pe baza rapoartelor anuale prezentate de Consiliul de Administratie. 3. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2021. 4. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar al anului 2021. 5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022. 6. Raportat la situatia economico financiara a societatii analiza privind oportunitatea declararii procedurii insolventei si reorganizarii judiciare - si aprobarea depunerii unui plan de reorganizare. La Adunarea Generala Extraordinara vor participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.05.2022, stabilita ca data de referinta. Daca Adunarea nu va fi statutara la prima convocare, aceasta se va desfasura in data de 01.06.2022, ora 10:00, la sediul Societatii, ordinea de zi si data de referinta ramanand neschimbate. Documentele si materialele informative supuse analizei si aprobarii, urmeaza a fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 25.05.2022 la secretariatul Societatii. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la AGEA in mod direct sau pot fi reprezentati, pe baza de procura speciala acordata pentru respectiva adunare. Procurile in original vor fi depuse la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de AGA. ADMINISTRATORUL DISTILAND MARAMURES S.A. Bolchis Teofil

CONVOCATOR CLUJ. Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 28 Apr 2022
Asociatia Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului Feleacului si Clujului va avea Adunarea Generala a Membrilor in 14 mai, ora 10 la Sala Nicolae Ivan din cadrul Mitropoliei Clujului. Ordinea de zi: 1 Bilantul anului 2021. 2 Darea de seama pe anul 2021 3 Modificarea Statutului 4 Alegeri 5 Diverse
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Adevarul
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Adevarul) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Adevarul
NUMITUL CHISIU MIHAIL JUNIOR , CU DOMICILIUL NECUNOSCUT ESTE CITAT LA JUDECATORIA TURDA LA DATA DE 24.05.2022, ORA 9., IN CALITATE DE PARAT IN DOSAR NR.1764/328/2021.... [Continuare Citatie]
*CAR ARIAS CFR Craiova face cunoscut persoanelor interesate ca a deschis dosar nr.10980/215/2022 la judecatoria Craiova, avand ca obiect, declararea judecatoreasca a mortii numitei Buse Mariana, nascu... [Continuare Citatie]
Paratul Susanu Claudiu Dorin este citat la Judecatoria Patarlagele cu sediul in oras Patarlagele judetul Buzau in dosarul civil nr. 105/277/2021 avand ca obiect : - stabilire domiciliu minor - exercit... [Continuare Citatie]
* Subsemnații STOIAN FLORICA și STOPIAN GABRIEL, cu domiciliile necunoscute sunt citați in data de 02 februarie 2022, ora 1200, la sediul SPN LESE-COCEA din Bucuresti, str. Clucerului nr. 55, ap. ... [Continuare Citatie]
*Papp Cornelia Gabriela este chemata la Judecatoria Reghin, in calitate de parata, in data de 16 februarie 2022, ora 09.00, in proces cu Papp Stelian Emanuel, avand ca obiect DIVORT.... [Continuare Citatie]
** DOSAR nr.3573/305/2021. Prin prezenta somatie se aduce la cunostinta celor interesati faptul ca:reclamantii Pacurar Petru, Pacurar Georgeta , ambii cu domiciliul in:com.Haghig, nr.207, jud.Covasna,... [Continuare Citatie]
*SOMATIE emisa de Judecatoria Sannicolau Mare in dosarul nr.3095/295/2021. Prin care se aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca reclamantii Muscan Malvina si Amza Ioan, cu domiciliul ales pent... [Continuare Citatie]
*Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului sub dosar nr. 1007/248/2021, petentii TIMAR ELENA si TIMAR AUREL, ambii cu domicilul in orasul Intorsura Buzaului, strada Mihai Vite... [Continuare Citatie]
** Prin prezenta , in baza prevederilor art.130 din Decretul-Lege nr. 115/1938 sunt invitați toți cei care sunt interesați să facă opoziție in termen de 30 de zile la publicarea acesteia , cu pr... [Continuare Citatie]
**SOMATIE:Prin prezenta, aducem la cunoștința celor interesați că prin cererea inregistrată pe rolul Judecătoriei intorsura Buzăului sub nr.86/248/2022, posesorul ȘERBAN VALENTIN, avand domici... [Continuare Citatie]
*NUMITII Lupescu Valer, Repede Zorita, Lupescu Maria, Morariu Margareta, Pogacean Teodor, Pogacean Ana, toti cu domiciliul necunoscut sunt citati la Judecatoria Turda la data de12.04.2022, ora-12.00, ... [Continuare Citatie]
*JUDECATORIA SF.GHEORGHE, DOS.NR.669/305/2022. Prin prezenta somatie se aduce la cunostinta celor interesati faptul ca petentii Majos Jozsef si Majos Anna-Ibolya domiciliati in Sfantu Gheorghe, str.Vu... [Continuare Citatie]
*Parata BARBOSCHI CRISTINA domiciliata in sat.Poganest,com.Stanilesti, jud.Vaslui este citata la Judecatoria Husi in data de 28.03.2022 ora-10.00 in dosarul nr.2047/244/2021 ce are ca obiect divort , ... [Continuare Citatie]
*TRIFESCU DUMITRU este chemat in data de 29.04.2022, ora-11.00 la Judecatoria Zarnesti in Dosar Civil nr.1448/338/2021 avand ca obiect partaj bunuri comune, in proces cu LEU EMILIA (fosta TRIFESCU).... [Continuare Citatie]
*Cei interesati a face opozitie la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de petentul PETROȘAN MIHAI ȘTEFAN, asupra imobilului inscris in CF 102695 - Poiana Marului (CF vechi 3433- Poi... [Continuare Citatie]
Roman Constantin, domiciliat in comuna Savinesti, judetul Neamt, mostenitor al defunctei Roman Georgeta, citeaza pe doamna Pelipian Sviatosana Amalia in calitate de mostenitoare a defunctei Pelipian V... [Continuare Citatie]
Numita IANC ANITA cu ultimul domiciliu cunoscut in localitatea Sacueni, Str.1 Decembrie, nr.11, judetul Bihor, este citata la Judecatoria Marghita pe data de 06.05.2022, ora 10:00, completul C4 Mixt, ... [Continuare Citatie]
Eventualii mostenitori legali sau testamentari ai defunctului ION CONSTANTIN, decedat la data de 05.02.2022, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, Aleea Magura Vulturului nr.4, sector 2, sunt invitati la... [Continuare Citatie]
EVENTUALII mostenitori ai lui JUVINA ELENA, CNP 2400823400321, decedata la 13.06.2021, ultim domiciliu in Bucuresti, Șos. Mihai Bravu 57-65, sector 2, sunt citati pe 20.05.2022, ora 11.00, la sediul ... [Continuare Citatie]
*TRIFESCU DUMITRU este chemat in data de 29.04.2022, ora-11.00 la Judecatoria Zarnesti in Dosar Civil nr.1448/338/2021 avand ca obiect partaj bunuri comune, in proces cu LEU EMILIA (fosta TRIFESCU).... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


24 May 2022